Želví slovník

Zde bych chtěl zveřejňovat nejrůznější pojmy užívané při chovu želv.

 

adultní - dospělý jedinec

aestivace - letní spánek

anální štítek - štítek krunýře nad análním otvorem

CITES - Washingtonská konvence (The Convention on Trade In Endangered Species) - dohoda o mezinárodním obchodu s ohroženými zvířaty

dehydratace - ztráta tekutiny, vysušení

ektotermie - studenokrevnost, neschopnost organismu vytvářet vlastní teplo

endoparazit - vnitřní parazit,  cizopasník žijící uvnitř těla hostitele

exitus - smrt

exkrement - výkal, výměšek, trus

heliofilní - živočichové aktivní v době slunečního svitu

heliotermní - živočichové získávající tělesnou teplotu ze slunečního svitu

herbivorní - býložraví živočichové

herpetologie - obor zoologie, zabývající se obojživelníky a plazy

hibernace - zimní spánek živočichů, spojený s poklesem všech životních funkcí

hostitel - organismus, který se stal domovem jinému organismu, který v něm cizopasí

hypervitaminóza - předávkování organismu vitamíny

hypovitaminóza - nedostatek vitamínů v organismu

inkubace - umělé zahřívání vajec

juvenilní - mladý, nedospělý živočich

karapax - vrchní (hřbetní) část krunýře želvy

kloaka - společný vývod trávícího, vylučovacího a pohlavního ústrojí

komenzál - organismus přiživující se na jiném organismu (hostitel), aniž by jej nepříznivě ovlivňoval

kopulace - spojení dvou jedinců opačného pohlaví za účelem rozmnožování

metabolismus - látková přeměna při níž dochází k přeměně látek a energií v buňkách organismu

mortalita - úmrtnost

NZ - narozen v zajetí - značení používané mezi chovateli

oviparní - vejcorodý

parazit - cizopasník žijící vně, nebo uvnitř jiného živočicha z kterého čerpá obživu

patogenní organismus - choroboplodný zárodek vyvolávající onemosnění

patologický - chorobný, často užíváno v lékařských zprávách

plastron - spodní (břišní) část krunýře želvy

pohlavní dospělost - stav, kdy želva doroste do určité velikosti, dozrají ji pohlavní orgány a je schopna rozmnožování

poikilotermní - živočich s nestálou krevní telotou, teplota jeho krve závisí na na teplotě okolního prostředí (všechny želvy)

polypaternita - mnohootcovství, oplodnění zásoby vajíček v těle samice spermiemi jednoho, nebo více samců

rachitis - křivice, závažné onemocnění způsobené nedostatkem vitamínu D, chovem v příliš suchém prostředí či nevhodnou potravou

retence vajec - zadržení snůšky vajec v těle samice

subadultní - nedospělý jedinec

substrát - podklad v chovném prostoru, pro evropské druhy želv jsou nejvhodnější bezprašné dřevěné hobliny, které se udržují vlhké

symptomy - příznaky, například příznaky nemoci, užíváno v lékařských zprávách

urina - moč, u suchozemských želv je průhledná, občas s býlími sraženinami, což je vyloučený vápník

vaječný zub - malý ostrý výčnělek na horní části zobáku, kterým líhnoucí se mládě prořízne vaječnou skořápku, po vylíhnutí za určitý čas vaječný zub odpadne

zimoviště - místo s optimálními mikroklimatickými podmínkami, kam se želvy ukládají k hibernaci

1,0 - označení samce

0,1 - označení samice

1,1 - označení páru

0,0,3 - označení pro počet mláďat blkíže neurčeného pohlaví, v tomto případě 3